Utang ti pagilian, ngimmato iti PHP15.35-T idi Mayo

VIGAN CITY – Ngimmato iti PHP15.35T ti utang ti pagilian idi Mayo.

Segun iti Bureau of the Treasury, daytoyen ti kadakkelan nga utang ti pagilian.

Nangatngato daytoy iti 8.4 percent no yarig iti PHP14.15T nga utang ti pagilian idi Mayo 2023.

120 milion a Pilipino met ti adda utangna a sag-PHP128,455 iti foreign ken domestic creditors.