Singasing a sukatan ti nagan ti DOH iti Department of Health and Wellness, inlawlawag ti Health secretary

Nagpalawag ni Health Secretary Ted Herbosa ti sinangasingna a panagsukat ti nagan ti Department of Health nga agbalin a Department of Health and Wellness.

Segun ken ni herbosa, iti salinong ti Universal Health Care ket idurduron ti ahensya ti primary care ken panangpatalinaed ti natalged a salun-at.

Patien ti secretary nga imbes nga agderetso ti emergency room nu agsakit ket rumbeng a mapagtaklinaed dagiti Pilipino a nasayaat ti kasasaad ti bagi.

Aminado a nagastos ken adu ti kasapulan ti panagsukat ti nagan ti DOH isu nga aramaten pay laeng ti pondo a panglaban kontra dengue.