Sangapulo ket maysa nga indibidual, pimmusay iti napasamak a panagregaay ken panaglayos idiay Nepal

Pimmusay ti sangapulo ket maysa nga indibidual bayat a mapukpukaw ti walo pay iti napasamak a panagregaay ken panaglayos idiay Nepal idi Sabado, sigun kadagiti opisyales idi kalman.

Sigun kenni Police spokeperson Dan Bahadur Karki, maatap a dagiti mapukpukaw nga indibidual ket naiyanod wenno nagaburan bayat ti panagregaay ti daga nupay kasta, dagus met a naiturong iti pagasan dagiti nadangran.

Iti agdama, ar-aramiden amin dagiti rescue workers ti kabaelanda tapnu madalusan dagiti kalsada a nagaburan ken tapnu aglukat daytoy iti trapiko.

Maipalagip a ti Koshi River idiay southeastern Nepal ket kanayun a mangituntunda iti “deadly floods” tunggal tawen.