RR Enriquez, nag-react sa biro ni Alex Gonzaga kay Matteo Guidicelli: “medyo foul na nga”

RR Enriquez, nag-react sa biro ni Alex Gonzaga kay Matteo Guidicelli: “medyo foul na nga”.

There’s a recent video that is sparking a huge buzz online and it involves two popular celebrities, Alex Gonzaga and Matteo Guidicelli. In the clip, Matteo can be heard jokingly telling Alex to refrain from quipping jokes about their spouses. Although it was just for fun, it still sparked mixed reactions from netizens.

One of the personalities who have been asked about their thoughts on the issue is RR Enriquez. In response, RR shared her honest reaction to the video. She mentioned that she believes Alex’s joke was a little “foul” and she didn’t like that Matteo brought up Kean Cipriano in response to Alex’s remark. RR firmly stated that teasing a married person to someone is inappropriate.

However, despite her criticism, RR also expressed her love for Alex and noted that both Alex and Matteo had their fair share of mistakes regarding the issue. She emphasized the importance of having a teachable heart and being open to correction.

RR rose to popularity after appearing on the variety and game program Wowowee as one of the dancers. She later became one of the hosts of the show and also appeared in the ABS-CBN comedy show Banana Split.

This is not the first time that RR has shared her thoughts on issues involving celebrities. She has also previously aired her frank thoughts on other showbiz controversies.

RR’s take on the issue provides a unique perspective and adds to the ongoing conversation about the boundaries of humor, especially when it comes to sensitive topics such as relationships and marriage. It serves as a reminder that even in light-hearted banter, respect and sensitivity are key.

Sa isang kamakailang video na kumakalat sa online ay nagbigay-buhay sa labis na usapin at ito ay may kinalaman sa dalawang kilalang celebrities na sina Alex Gonzaga at Matteo Guidicelli. Sa video, narinig si Matteo na biro-biro lang na pinagsasabihan si Alex na huminto na sa pagbibiro ukol sa kanilang mga asawa. Bagama’t ito’y pambiro lamang, nagdulot pa rin ito ng iba’t ibang reaksyon mula sa mga netizens.

Isa sa mga personalidad na tinanong sa kanyang opinyon hinggil dito ay si RR Enriquez. Bilang tugon, ibinahagi ni RR ang kanyang totoong reaksyon sa video. Binanggit niya na sa tingin niya ay medyo “foul” ang joke ni Alex at hindi niya nagustuhan na binanggit ni Matteo si Kean Cipriano bilang tugon sa biro ni Alex. Tiniyak ni RR na ang pang-aasar sa isang may-asawa ay hindi naaayon.

Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kritisismo, ibinahagi rin ni RR ang kanyang pagmamahal kay Alex at tinukoy na pareho sina Alex at Matteo na nagkaroon ng kanilang pagkakamali hinggil sa isyu. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng puso na handang matuto at magbago.

Si RR ay sumikat matapos lumabas sa variety at game program na Wowowee bilang isa sa mga mananayaw. Naging isa rin siya sa mga host ng palabas at lumabas din siya sa ABS-CBN comedy show na Banana Split.

Ito ay hindi ang unang pagkakataon na ibinahagi ni RR ang kanyang opinyon hinggil sa mga isyu na may kinalaman sa mga celebrities. Bago pa, ibinahagi na niya ang kanyang tapat na saloobin hinggil sa iba pang isyu sa showbiz.

Ang pananaw ni RR hinggil sa isyu ay nagbibigay ng natatanging perspektibo at nakakadagdag sa patuloy na usapan hinggil sa hangganan ng pagbibiro, lalo na pagdating sa sensitibong mga paksa tulad ng relasyon at kasal. Ito ay isang paalala na kahit sa kaunting asaran, ang respeto at sensitibidad ay mahalaga.