Presio ti kamatis, bumaba inton sumaruno a lawas

LAOAG CITY – Mamati ti Department of Agriculture (DA) a mangrugin a bumaba ti presio ti kamatis inton sumarsaruno nga aldaw.

Daytoy ket kalpasan a dimmanon iti ₱180 ti presio ti kamatis iti sumagmamano a tiendaan.

Segun ken ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ininnot ti panagsangpet ti ado a suplay ti kamatis iti Metro Manila iti sumaruno a lawas.

Kinunana a maapit ti kamatis manipud kadagiti probinsia a maibilang a producers iti daytoy.

Karaman ditoy ti Nueva Vizcaya a dati a nataktak ti panagapit gapu iti epekto dagiti kalamidad a kas iti Bagyo Aghon.

Kabayatanna, makuna a nalaka a madadael dagiti mula a kamatis, nangruna no napigsa ti tudo.