President Ferdinand Marcos Jr., pinadayawanna ti Gilas Pilipinas kalpasan ti panagleppas ti laban dagitoy para iti ticket iti 2024 Paris Olympics

Inyebkas ni President Ferdinand Marcos Jr. ti pammadayawna iti Gilas Pilipinas kalpasan ti panagleppas ti laban dagitoy para iti ticket iti 2024 Paris Olympics.

Daytoy ket kalpasan a naabakda iti Brazil iti skor a 71-60 iti semifinals ti FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Sigun kenni Marcos Jr., impakita ti Gilas Pilipinas ti kabaelanda nu sadino daytoy ket mabigbig kas “great fight” kasta met nga impeksana a kanayun a sisusuporta ti pagilian kadagitoy.

Maipalagip nga idi Huwebes ket sinaludo ti presidente ti Gilas Pilipinas kalpasan a nangabakda kontra iti Latvia iti skor nga 89-80, ti nagbalin a campaign opener.