Pokwang, may makahulugang hugot sa post: “Akala ko ba ako na ang chaka? Bwahahahaha ang cheap”

Pokwang, may makahulugang hugot sa post: “Akala ko ba ako na ang chaka? Bwahahahaha ang cheap”.

Pokwang recently unleashed a meaningful “hugot” in a social media post by sharing her thoughts on Instagram Stories. The actress-comedienne indicated what she would feel in case she would see that she was replaced by her ex with a “chaka.” In Filipino slang, “chaka” is often interpreted as an ugly person, and Pokwang expressed that she originally thought it was she who is “chaka.”

In her tweet, she wrote, “Nang makita mo pinalit sayo ng ex mo. Huh? Akala koba ako na ang chaka? Bwahahahaha ang cheap!!!” However, Pokwang did not give any indication if she posted it as an expression or if she was really replaced by her ex with what she referred to as a “chaka.”

Pokwang is known for her candid and humorous personality, and her posts on social media often resonate with her fans. She recently moved to GMA network after being a part of ABS-CBN for many years. Additionally, she has also been open about being a single mother and has shared her experiences and insights on raising her two children.

Overall, Pokwang’s posts on social media continue to capture the attention of her supporters, showcasing her authenticity and relatability as a public figure.

Filipino Translation:
Nakapagbahagi kamakailan si Pokwang ng isang makahulugang “hugot” sa isang social media post sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag sa Instagram Stories. Binanggit ng aktres-komedyante kung ano ang nararamdaman niya kapag nakita niyang pinalitan siya ng kanyang ex ng “chaka.” Sa salitang kalye ng mga Filipino, ang “chaka” ay madalas na tumutukoy sa isang pangit na tao, at sinabi ni Pokwang na sa una ay akala niya ay siya ang “chaka.”

Sa kanyang tweet, isinulat niya, “Nang makita mo pinalit sayo ng ex mo. Huh? Akala koba ako na ang chaka? Bwahahahaha ang cheap!!!” Gayunpaman, hindi nagbigay ng malinaw na tanda si Pokwang kung ito ay isang ekspresyon lamang o kung siya talaga ay pinalitan ng kanyang ex ng tinatawag niyang “chaka.”

Kilala si Pokwang sa kanyang diretso at nakakatawang personalidad, at madalas naaapektuhan ng kanyang mga post sa social media ang kanyang mga tagahanga. Kamakailan, lumipat siya sa GMA network matapos maging bahagi ng ABS-CBN sa maraming taon. Bukod dito, bukas siya sa pagiging isang single mother at ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at kaalaman sa pagpapalaki sa kanyang dalawang anak.

Sa kabuuan, patuloy na kinakabahan ang mga tagahanga ni Pokwang sa kanyang mga post sa social media, na nagpapakita ng kanyang pagiging totoo at kakayahan na makipag-ugnayan bilang isang pampublikong personalidad.