Panangsukat ti nagan ti DOH, saanen nga ituloy

LAOAG CITY – Inrakurak ti Department of Health (DOH) a saanen nga  ituloy ti gakat a balbaliwan ti nagan ti ahensia iti “Department of Health and Wellness.”

Inbatad ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo a binagaan isuna ni Department of Health Secretary Ted Herbosa a mangiyuswat ti cost analysis para iti panangsukat ti nagan ti ahensia.

Kuna ni Domingo, naammiris ti sekretario a no nagastos ti pannakabalbaliw ti nagan ket saanen nga ilungalong pay ti  ahensia.

Naipagunamgunam a ti interes ti Department of Health ket saan a ti branding no di ket ti pannakaipadanon ti napintas a serbisio medikal para kadagiti umili.

Inyebkas ni Herbosa idi Hulio 1 a panpanunutenna no baliwan ti nagan ti Department of Health tapno i-highlight ti pannakaitandudo iti pannakataripato iti salun-at.