Martilyo nga ususaren ti maysa a senior citizen iti uneg ti duapulo a tawen , maysa gayam a klase ti granada

Saan nga ammo ti agtawen ti siam a pulo a Chinese woman nga agnagan ti Granda Qin nga adda iti peggad iti inaldaw ti biagna gapo ta ti panagar-aramatna ti martilyo idiay Hubei, China ket maysa gayam a klase ti granada.

Naamoan nga ususarenda daytoy kas pangmalona kadagiti natangken a banbanag kas ti panangdikdik ti mani, ken panangmartilyo ti lansa.

Segun iti Special Unit manipud iti Huangbao Police, ti araramaten ti baket ket maysa a Chinese Type 67 a hand grenade.

Duapulo a tawennan nga ususaren ti nasao a banag ngem pinabettaken dagiti otoridad kalpasan nai-exposen ti pin’na.