Linta, nasarakan iti uneg ti agong ti maysa a lalaki

LAOAG CITY – Saan a makatalna ni Cecil Andre Gomes gapu iti masansan a panagdara ti agongna.

Napanunotna ti mapan agpa-checkup iti dokto tapnu maammuanna ti rason iti panagadara ti agongna.

Mainaig iti daytoy, nakigtot ti doktor a nangeksamen no sadinno nakitana ti sibibiag a linta iti uneg ti agong ni Gomes.

Segun ken ni Dr. Subhash Chandra Verma, ti panagsusop ti dara ti linta ket gapu iti saan nga agsaardeng a panagdara ti agong na.

Inbatad ni Gomes, mabalin a simrek ti linta iti agongna idi nagdigos iti karayan.

Kinuna ti doktor a gasat ni Gomes ta saan a nakadanon ti linta kadagiti kritikal a paset ti ulona, kas kadagiti mata wenno utek, nupay manmano a mapasamak iti daytoy.

Kabyatanna, naikkat ti sibibiag a linta iti agongna ken awan ti nadadael iti uneg ti agong ni Gomes.

Segun iti eksperto, mabalin nga agbiag dagiti leeches iti sumagmamano a lawas iti uneg ti bagi ti tao.