Iza Calzado, magiging mommy na: “Excited to share our secret project coming in 2023”

Iza Calzado, magiging mommy na: “Excited to share our secret project coming in 2023”.

Iza Calzado magiging mommy na: Excited ibahagi ang “secret project” na darating sa 2023

Iza Calzado is pregnant with her first baby and she is very happy to share this wonderful chapter with everyone. She posted a photo of her, together with her husband, Ben Wintle. Both made a heart on her tummy, indicating the existence of life growing inside. Iza is very happy and in a separate post, called her baby as her “abundance”.

Iza Calzado ay buntis sa kanyang unang baby at labis na masaya siyang ibahagi ang magandang yugto na ito sa lahat. Pinost niya ang isang larawan kasama ang kanyang mister, si Ben Wintle. Parehong gumawa sila ng puso sa kanyang tiyan, na nagpapahiwatig ng pag-iral ng buhay sa kanyang loob. Labis na masaya si Iza at sa hiwalay na post, tinawag niya ang kanyang baby na kanyang “pamumuno”.

She posted photos of her and her husband, Ben Wintle, holding Iza’s tummy, both beaming at the prospect of becoming parents to their little one soon. Her baby will be born in 2023 and Iza made a lovely caption in her post, “Excited to share our secret project coming in 2023.”

Nag-post siya ng mga larawan kasama ang kanyang mister, Ben Wintle, na hawak ang tiyan ni Iza, parehong ngumingiti sa posibilidad na maging magulang sa kanilang munting anak sa lalong madaling panahon. Ang kanyang baby ay ipapanganak sa 2023 at gumawa ng isang magandang caption si Iza sa kanyang post, “Excited to share our secret project coming in 2023.”

Iza has been busy with her Darna project. She has also starred in many top-grossing films and is considered one of the finest actresses in PH TV and cinema. Iza Calzado is a Kapamilya actress, endorser, television host, and dancer. She started her career in GMA-7, but in 2012, she signed a contract with ABS-CBN.

Si Iza ay abala sa kanyang proyekto ng Darna. Siya rin ay bida sa maraming pelikula na naging top-grossing at itinuturing na isa sa pinakamahusay na aktres sa PH TV at cinema. Si Iza Calzado ay isang Kapamilya aktres, endorser, television host, at mananayaw. Sinimulan niya ang kanyang karera sa GMA-7, ngunit noong 2012, siya ay pumirma ng kontrata sa ABS-CBN.

In a separate post, she made a cute caption of her photo with Ben, “Mum and Dad,” said Iza.

Sa hiwalay na post, gumawa siya ng magandang caption sa kanyang larawan kasama si Ben, “Mum and Dad,” sabi ni Iza.

Iza Calzado recently took to social media to upload the random skit she took with Cherie Gil back in 2018. According to Iza, she always dreamt of working with the one and only ‘La Primera Contravida’ of the Philippines. While it did not materialize, Iza mentioned that she will always cherish the few good memories she has of the late actress. Based on the reel she posted, both Iza and Cherie recreated the iconic scene from the 1985 film, “Bituing Walang Ningning.”

Si Iza Calzado kamakailan lamang ay nag-upload sa social media ng isang random skit na ginawa niya kasama si Cherie Gil noong 2018. Ayon kay Iza, siya ay palaging nanaginip na makatrabaho ang isa at tanging “La Primera Contravida” ng Pilipinas. Bagamat hindi ito natupad, binanggit ni Iza na aalagaan niya palagi ang iilang magagandang alaala niya sa yumaong aktres. Batay sa reel na kanyang inilathala, parehong Iza at Cherie ang nag-recrate ng iconic scene mula sa pelikulang “Bituing Walang Ningning” noong 1985.

Iza Calzado recently took to Instagram to greet her late mother, Mary Ann, a happy birthday. She then posted two gorgeous old photos of her mom while the latter was chilling in a bathtub. According to Iza, she knows very well how much her mom tried hard to become a great mother. The actress also expressed her wishes to be able to give her late mom a tight birthday hug.

Kamakailan lang ay nag-post si Iza Calzado sa Instagram upang batiin ang kanyang yumaong ina, si Mary Ann, ng isang masayang kaarawan. Pagkatapos ay nag-post siya ng dalawang magandang lumang larawan ng kanyang ina habang ito ay nagpapahinga sa bathtub. Ayon kay Iza, lubos niyang alam kung gaano kahirap ang kanyang ina na maging isang dakilang ina. Tinuran din ng aktres ang kanyang mga nais na magbigay sa kanyang yumaong ina ng isang mahigpit na yakap sa kanyang kaarawan.

Source: KAMI.com.gh

Iza Calzado ay magiging mommy na: Excited ibahagi ang “secret project” na darating sa 2023