Italian Archbishop Carlo Maria Viganò, naan-anayen a naikkat iti Vatican

LAOAG CITY – Naan-anayen a naikkat iti Vatican ni Italian Archbishop Carlo Maria Viganò gapu iti nagudwa a pammati na iti simbaan ti Katolika.

Ni Vigano ket isuna ti dati a papal ambassador ti Estados Unidos a saan a nagbayag ket nagbalin nga ultra-conservative critic a ni Pope Francis.

Maipalagip nga idi 2018 ket nagpannawagan daytoy  nga agikkat iti puwesto ni Pope Francis  gapu ti alegasyon nga kamkampian na dagiti panag-aabuso dagiti padi kadagiti sumagmamano a trainee a padi.

Nangiwayat met ti imbestigasyon ti Vatican no sadinmo nga awan met ti nakita nga aniaman nga ebidensiya.

Iti palawag ti Vatican, sakbay a naikkat ni Vigano ket dimmalan nga immuna isuna iti extrajudicial penal process no sadinno a saan metten a binigbig ti obispo ti proseso.