Donny Pangilinan, nakaduana da Hugh Jackman ken Ryan Reynolds

LAOAG CITY – Nakadua ti aktor a ni Donny Pangilinan dagiti Hollywood actor nga isuda Hugh Jackman ken Ryan Reynolds.

Iti online account ti aktor ket nag-post daytoy ti ladawan kaduana ti vlogger a ni Cong TV ken ti 2 Hollywood actor.

Naiyuswat daytoy iti maysa a press event ti pelikula dagiti dua a “Deadpool & Wolverine” idiay South Korea.

Inyestoria pay ti aktor a tuladenna koma ti buok ni Jackman ngem napaay isuna.

Kabayatanna, nakaawat met ti positibo a reaksion ti post ti aktor manipud kadagiti padana a local celebrities iti pagilian.