Ang petsa ng pag-eenlistment ng BTS RM, V, Jimin, at Jungkook ay iniulat na inihayag; maikling sagot mula sa BigHit Music.

BTS Members RM, V, Jimin, and Jungkook Set to Enlist in Military

A recent exclusive coverage from Star Balita Korea has revealed that BTS members Kim Namjoon (RM) and Kim Taehyung (V) are set to enlist in the military on December 11, while Park Jimin and Jeon Jungkook will follow suit on December 12.

According to the report, RM and V will enter a training center on December 11, with Jimin and Jungkook joining a day later. The four members will serve as active duty soldiers in the Army for 18 months after completing their training and being deployed to their units.

However, BigHit Music has labeled the report as “unconfirmed,” stating that the enlistment plans of the BTS members are still ongoing.

It can be recalled that BigHit Music previously released a statement on November 22 regarding the members’ enlistment plans.

“We would like to inform our fans that RM, Jimin, V, and Jung Kook have started the process of enlisting in the military,” the statement read.

“We ask for your continued love and support for RM, Jimin, V, and Jung Kook until they have completed their military service and safely return. Our company will also do its best to support our artists,” it added.

Meanwhile, it is worth noting that BTS members Kim Seokjin, Min Yoongi (Suga), and Jung Hoseok (j-hope) have already enlisted in the military.

The K-pop boy band is expected to make a comeback in 2025.

Tagalog Translation:

Ang mga Miyembro ng BTS na sina RM, V, Jimin, at Jungkook, Handa nang Mag-Enlist sa Militar

Isang eksklusibong ulat mula sa Star Balita Korea ay nagpakita na ang mga miyembro ng BTS na sina Kim Namjoon (RM) at Kim Taehyung (V) ay nakatakdang mag-enlist sa militar noong Disyembre 11, habang sina Park Jimin at Jeon Jungkook ay susunod naman noong Disyembre 12.

Base sa ulat, pumasok sina RM at V sa isang training center noong Disyembre 11, habang sasali naman sina Jimin at Jungkook isang araw pagkatapos. Ang apat na miyembro ay maglilingkod bilang aktibong sundalo sa Army sa loob ng 18 buwan pagkatapos makumpleto ang pagsasanay at ma-deploy sa kanilang mga yunit.

Gayunpaman, tinawag ng BigHit Music ang ulat na “unconfirmed,” na nagsasaad na patuloy pa rin ang proseso ng pagpapalista ng mga miyembro ng BTS sa militar.

Naalala na noong Nobyembre 22, inilabas ng BigHit Music ang isang pahayag tungkol sa mga plano ng enlistment ng mga miyembro.

“Nais naming ipaalam sa aming mga tagahanga na sina RM, Jimin, V, at Jung Kook ang nagpasimula ng proseso ng pagpapalista sa militar,” sabi sa pahayag.

“Hinihiling namin sa iyo ang iyong patuloy na pagmamahal at suporta para kay RM, Jimin, V, at Jung Kook hanggang sa matapos nila ang kanilang serbisyo militar at ligtas na makabalik. Ang aming kumpanya ay hindi magsisikap sa pagbibigay ng suporta para sa aming mga artista,” dagdag pa nito.

Sa ngayon, karapat-dapat na banggitin na naunang nag-enlist sa militar ang BTS members na sina Kim Seokjin, Min Yoongi (Suga), at Jung Hoseok (j-hope).

Inaasahan ang pagbabalik ng K-pop boy band sa 2025.